SkyscraperPage Forum

SkyscraperPage Forum (https://skyscraperpage.com/forum/index.php)
-   China (https://skyscraperpage.com/forum/forumdisplay.php?f=47)
-   -   Liugong Island 刘公岛 Shandong Province (https://skyscraperpage.com/forum/showthread.php?t=202430)

Lhasaguy Nov 16, 2012 10:53 AM

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina100.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina101.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina102.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina103.jpg

Lhasaguy Nov 16, 2012 10:54 AM

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina106.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina108.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina107.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina111.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina109.jpg

http://i1070.photobucket.com/albums/...ndChina110.jpg

Lhasaguy Nov 16, 2012 10:55 AM

七子之歌--威海卫
http://baike.baidu.com/view/29240.htm

再让我看守着中华最古的海,

这边岸上原有圣人的丘陵在。

母亲,莫忘了我是防海的健将,

我有一座刘公岛作我的盾牌。

快救我回来呀,时期已经到了。

我背后葬的尽是圣人的遗骸!

母亲!我要回来,母亲!

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen

Video Link


http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen


All times are GMT. The time now is 5:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.